UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU

Procesi in rezultati ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (UZK) ter mehanizmi ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti so za razvoj slovenskega vzgojno-izobraževalnega dela izredno pomembni. Na evropski ravni je s bilo s sprejetjem Strateškega okvira Izobraževanje in usposabljanje 2020 potrjeno soglasje držav članic o potrebi po politikah in sistemih, usmerjenih na zagotavljanje in krepitev kakovosti v izobraževanju.

V programskem obdobju 2014-2020 je načrtovana vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus predstavljenega modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju prek projekta, osredinjenega na kakovost. Po zaključku projekta se bo v skladu s spoznanji pilotnega preizkusa model postopoma implementiral v slovenske vrtce in šole. Namen modela je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na ravni vzgojno-izobraževalnih organizacij (raven vrtca, osnovnih, srednjih šol in organizacij izobraževanja odraslih) ter evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Temeljni namen vzpostavitve, razvoja in preizkusa modela je dinamično ohranjanje kakovosti, kjer je dosežena, ter doseganje in razvoj kakovosti, kjer je morda prenizka.

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina v projektu Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja sodelovala kot pilotna šola od 2017.  Sodelovali smo z oddajanjem analize stanja, preizkušanjem in ugotavljanjem kakovosti prek kazalnikov. Podajali smo povratne informacije o uporabnosti pripravljenega modela.

Še sedaj učinkovito koristimo možnosti mreženja s šolami, ki smo sodelovale v projektu. Izražena je tudi želja, da bi v prihodnje prenašali naše izkušnje na zavode, ki v projektu niso bili vključeni. Nekatere prakse smo že predstavili na nacionalnih konferencah.

V zavodu smo v tem času na novo nastavili ugotavljanje kakovosti in načrtovanje prioritetnih področji in ciljev. Pri tem nas usmerja zbirka standardov in kazalnikov, ki je nastala v okviru zgoraj omenjenega projekta. Pregled tekočega dela in načrt za usmeritve prihodnjega leta najdete v Samoevalvacijskem poročilu za šolsko leto 2019/2020.

Več na spletni strani Šole za ravnatelje in spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport .

POSLANSTVO

Poslanstvo Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina je vzgajati in izobraževati mlade v Vipavski dolini in širše v skladu z etičnim kodeksom naše šole. Z izobraževanjem in sodelovanjem zaposlenih skrbimo, da je pouk v skladu s sodobnimi usmeritvami ter pristopi. S kakovostnim poukom in obšolskimi dejavnostmi pripravljamo dijake in udeležence izobraževanja odraslih za kompetentno opravljanje poklicev in motiviranost za vseživljenjsko učenje. V sodelovanju s starši in okolico smo poklicani k oblikovanju mladih osebnosti, ki bodo plemenitile družbo v naši ožji in širši okolici. Živimo in vzgajamo za občečloveške vrednote ko so spoštovanje, znanje, solidarnost. Zavedamo se, da se je za vrednote potrebno vedno truditi.

VIZIJA: Pilonovci stopamo po poti srčnosti, vedoželjnosti in ustvarjalnosti.

Zavedamo se, da je v izobraževalnem sistemu vedno potrebno slediti razvoju družbe in potrebam časa. Za razvoj in prilagajanje potrebam časa je potreben širši vpogled v družbene razmere, izobraževanje, predvidevanje in pogum. Sprememb ni moč doseči čez noč, zato je pomembno, da poskušamo razumeti in predvideti potrebe v prihodnosti, da začnemo v primerni smeri delovati že danes. Izobraževalni sistem se skozi zgodovino nenehno spreminja, na marsikaterem področju se stvari, ki so bile včasih opuščene, ponovno prepoznava za koristne.

Zdi pa se, da smo v času, ko lahko predvidevamo potrebo po večjih spremembah,kot smo jim bili priča v bližnji preteklosti. Zato je prav, da naredimo vse, kar je v naši moči, da pravilno usmerimo naše prilagoditve. Šola mora poskrbeti za znanje in ta vloga ji ne bo v nobenem primeru izvzeta. Od našega dela pa pričakujemo tudi čim boljši razvoj spretnosti in kompetenc, ki so in bodo v prihodnje pomembne za opravljanje različnih poklicev. K temu bo pripomoglo delo strokovnih delavcev šole pri različnih predmetih, posodobili pa bomo tudi načrtno delo šolske svetovalne službe. Aktivnosti dijakov bodo usmerjene k prepoznavanju in krepitvi lastnih potencialov. Poklicno usmerjanje in sodelovanje z gospodarstvom je v tem kontekstu gotovo eno od prioritetnih področji. Ker se zavedamo, da je znanje ena najpomembnejših vrednot ter vodilo napredka, dajemo kakovostnemu pouku največjo težo. Projekti, v katere smo vstopili vsi strokovni delavci, so pomagali oblikovati prednostna področja in usmeritve šole.

PRIORITETNA PODROČJA

  • Smiselna uporaba IKT v procesu učenja.
  • Napredovanje v prečnih veščinah (kritično mišljenje, reševanje problemov, odločanje, komunikacija, sodelovanje, ustvarjalnost, inovativnost, samorefleksija, samouravnavanje, uporaba virov …).
  • Večanje zadovoljstva in navdušenosti dijakov za posamezno predmetno področje, za usvajanje veščin in spretnosti.
  • Karierno usmerjanje.
  • Usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja strokovnih delavcev.
  • Sodelovanje strokovnih delavcev in izmenjava profesionalnih praks.
  • Medsebojni odnosi, vrednote in kultura kakovostnega komuniciranja.
  • Sodelovanje z okoljem in krepitev prepoznavnosti šole.
  • Izobraževanje in skrb za trajnostni razvoj.

Glede na prioritetna področja, je pripravljen akcijski načrt s cilji in aktivnostmi na ravni šole, ki je zapisan v Samoevalvacijskem poročilu komisije za kakovost. V skladu s prednostnimi cilji šole, bomo vsi strokovni delavci oblikovali osebne načrte profesionalnega razvoja s postavljenimi osebnimi cilji in aktivnostmi, ki bodo do teh ciljev vodili. Pričakujemo pozitivne učinke na učne rezultate in kompetence, ki jih bodo učenci razvijali.

OBJEM, NA-MA POTI, PODVIG in MUNERA

Eden izmed sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja se navezuje prav na zagotavljanje doseganja in izboljšanja jezikovne ter matematične pismenosti. Uspeli smo zagotoviti vključenost naše šole v tri razvojne projekte: OBJEM, NA-MA POTI in PODVIG. Prvi (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli) si prizadeva za razvoj bralne pismenosti in slovenščine, cilj drugega (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost) pa je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k razvoju naravoslovne, matematične, finančne, digitalne in medijske pismenosti dijakov. Tretji (POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih) pomeni krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem.

Kakovostnega izobraževanja si brez stalnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev, nenehnega preizkušanja novih načinov ter izmenjevanja dobrih praks med strokovnimi delavci in šolami v slovenskem in evropskem prostoru ne moremo predstavljati. Večino izobraževanj bomo koristili vezano na razvojne projekte, poskrbeli pa bomo tudi za širjenje znanj med strokovnimi delavci in v relaciji do strokovnih delavcev v vrtcih. S tem namenom bomo pripravili lastna izobraževalna programa v sklopu projekta MUNERA 3 – Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Delovanje v smeri trajnostnega razvoja kažejo tudi druge usmeritve šole. Skrbimo za ločeno zbiranje odpadkov, kuhinjsko osebje se izobražuje in deluje na način, da je odpadkov čim manj. Z Občino Ajdovščina smo vključeni tudi v analizo zmožnosti zagotavljanja doma pridelane hrane v naših jedilnikih. V skladu s tem smo in bomo tudi v prihodnje prilagajali razpise pri iskanju živil za našo kuhinjo.

Vključeni smo v aktivnosti , Kilometer 0 preko katerega bomo tudi v prihodnje zagotavljali vključenost lokalno pridelane hrane. Dokončali bomo razširjen energetski pregled stavbe šole in dijaškega doma ter preučili možnosti investicij s področja večanja uporabe obnovljivih virov energije. S tem želimo kot gospodaren porabnik javnega denarja zmanjšati stroške za energijo ter biti istočasno zgled z ekološkega vidika tako občanom in drugim vzgojno-izobraževalnim ustanovam, predvsem pa na lastni praksi omogočiti izkušnjo in izobraževanje našim zaposlenim in dijakom. Razvoj nam omogoča uspešnost pri kandidiranju na razpisih, preko katerih zagotavljamo tudi dodatna sredstva tako za izvajanje projektov kot za financiranje nekaterih projektnih zaposlitev. Vnaslednjem letu bomo imeli dve take zaposlitve: multiplikator iz projekta Popestrimo šolo in del zaposlitve strokovnega delavca na projektu OBJEM in NA-MA POTI. V načrt dela vključujemo tudi skrb za zdravje dijakov in zaposlenih. Oblikovali smo posebno skupino za skrb za zdravje na delovnem mestu, ki bo omenjeno tematiko celostno preučila in pripravila podrobnejši načrt aktivnosti.

Share on FacebookShare on Google+