Skoči na glavno vsebino

 

UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU

V šolah kakovost ugotavljamo in zagotavljamo s samoevalvacijo, namen pa je izboljšati učenje, s pomočjo odličnih učiteljev ter v varnem in spodbudnem učnem okolju. Celovita skrb za učno okolje, učitelje in s tem posredno za učence je najpomembnejši vidik ravnateljevega vodenja, ki na ravni šole vzpostavlja in ohranja tudi sistematičen in načrtovan proces UZK (ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti) s samoevalvacijo na področju učenja in poučevanja.

Samoevalvacija šol kot oblika notranje evalvacije, ki jo izvajajo učitelji, je sprotno spremljanje in končno ovrednotenje doseganja zastavljenih razvojnih in prednostnih ciljev v določenem obdobju. Vodi jo tim za kakovost pri izvajanju sodelujejo vsi učitelji.

Pomembno je, da v šoli:

 • razvijamo t. i. evalvacijsko kulturo, pri čemer krepimo pozitiven odnos do spremljanja in vrednotenja lastnega dela in dela drugih,
 • poskrbimo, da je samoevalvacija kot orodje za UZK vpeta v redno delovanje šole in ni predstavljena in izpeljana kot dodatno delo, enkraten dogodek ipd. ter
 • skrbimo za krepitev zmožnosti, tj. pridobivanje potrebnega znanja in spretnosti za UZK s samoevalvacijo.

 

UZK s samoevalvacijo v praksi pomeni, da v šoli:

 • razvojno načrtujemo delo s poudarkom na izboljšanju kakovosti učenja in poučevanja,
 • izvajamo načrtovane dejavnosti ter sproti spremljamo proces in doseganje ciljev,
 • ob koncu vsakega šolskega leta in razvojnega, tj. 3- do 5-letnega obdobja ovrednotimo doseganje ciljev in o tem poročamo ter
 • na osnovi ugotovitev opredelimo ukrepe, ki jih upoštevamo pri nadaljnjem načrtovanju.

V programskem obdobju 2014-2020 je bila vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus predstavljenega modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju izpeljana prek projekta, osredinjenega na kakovost. Po zaključku projekta se je, v skladu s spoznanji pilotnega preizkusa, model postopoma implementiral v slovenske vrtce in šole. Namen modela je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na ravni vzgojno-izobraževalnih organizacij (raven vrtca, osnovnih, srednjih šol in organizacij izobraževanja odraslih) ter evalvacije na ravni izobraževalnega sistema.

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina je v projektu UZK na področju vzgoje in izobraževanja sodelovala kot pilotna šola med leti 2017 in 2020.  Sodelovali smo s posredovanji analize stanja, preizkušanjem in ugotavljanjem kakovosti prek kazalnikov. Podajali smo povratne informacije o uporabnosti pripravljenega modela. Še sedaj učinkovito koristimo možnosti mreženja s šolami, ki smo sodelovale v projektu. Nekatere prakse smo predstavili na nacionalnih konferencah.

V zavodu smo v tem času na novo nastavili ugotavljanje kakovosti in načrtovanje prioritetnih področji in ciljev. Pri tem nas usmerja zbirka standardov in kazalnikov, ki je nastala v okviru zgoraj omenjenega projekta.

Ob zaključku projekta je bila izražena želja, da bi v prihodnje prenašali izkušnje na zavode, ki v tem obdobju v projekt niso bili vključeni. V ta namen je bila v šolskem letu 2022/23 Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina vključena v program Mreženje za kakovost šol in vrtcev. V sklopu projekta Šola za ravnatelje nudi podporo šolam pri izboljševanju procesa samoevalvacije in implementacije Zbirke kakovost ter spodbujanje mreženja med šolami. Tudi v šolskem letu 2023/23 z aktivnostmi nadaljujemo in izboljšujemo prakso oblikovanja učinkovitih samoevalvacijskih poročil in akcijskih načrtov.

Samoevalvacijo, to je sprotno spremljanje in končno ovrednotenje doseganja zastavljenih razvojnih in prednostnih ciljev v določenem obdobju izvajamo letno. Izvede jo tim za kakovost in zapiše v Samoevalvacijskem poročilu za šolsko leto 2022/2023.

Viri:

POSLANSTVO

Poslanstvo Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina je vzgajati in izobraževati mlade v Vipavski dolini in širše v skladu z etičnim kodeksom naše šole. Z izobraževanjem in sodelovanjem zaposlenih skrbimo, da je pouk v skladu s sodobnimi usmeritvami ter pristopi. S kakovostnim poukom in obšolskimi dejavnostmi pripravljamo dijake in udeležence izobraževanja odraslih za kompetentno opravljanje poklicev in motiviranost za vseživljenjsko učenje. V sodelovanju s starši in okolico smo poklicani k oblikovanju mladih osebnosti, ki bodo plemenitile družbo v naši ožji in širši okolici. Živimo in vzgajamo za občečloveške vrednote ko so spoštovanje, znanje, solidarnost. Zavedamo se, da se je za vrednote potrebno vedno truditi.

 

Vizija: Pilonovci stopamo po poti srčnosti, vedoželjnosti in ustvarjalnosti.

Zavedamo se, da je v izobraževalnem sistemu vedno potrebno slediti razvoju družbe in potrebam časa. Za razvoj in prilagajanje potrebam časa je potreben širši vpogled v družbene razmere, izobraževanje, predvidevanje in pogum. Sprememb ni moč doseči čez noč, zato je pomembno, da poskušamo razumeti in predvideti potrebe v prihodnosti, da začnemo v primerni smeri delovati že danes. Izobraževalni sistem se skozi zgodovino nenehno spreminja, na marsikaterem področju se stvari, ki so bile včasih opuščene, ponovno prepoznava za koristne.

Zdi pa se, da smo v času, ko lahko predvidevamo potrebo po večjih spremembah, kot smo jim bili priča v bližnji preteklosti. Zato je prav, da naredimo vse, kar je v naši moči, da pravilno usmerimo naše prilagoditve. Šola mora poskrbeti za znanje in ta vloga ji ne bo v nobenem primeru izvzeta. Od našega dela pa pričakujemo tudi čim boljši razvoj spretnosti in kompetenc, ki so in bodo v prihodnje pomembne za opravljanje različnih poklicev. K temu bo pripomoglo delo strokovnih delavcev šole pri različnih predmetih, posodobili pa bomo tudi načrtno delo šolske svetovalne službe. Aktivnosti dijakov bodo usmerjene k prepoznavanju in krepitvi lastnih potencialov. Poklicno usmerjanje in sodelovanje z gospodarstvom je v tem kontekstu gotovo eno od prioritetnih področji. Ker se zavedamo, da je znanje ena najpomembnejših vrednot ter vodilo napredka, dajemo kakovostnemu pouku največjo težo. Projekti, v katere smo vstopili vsi strokovni delavci, so pomagali oblikovati prednostna področja in usmeritve šole.

PRIORITETNA PODROČJA

 • Smiselna uporaba IKT v procesu učenja.
 • Napredovanje v prečnih veščinah (kritično mišljenje, reševanje problemov, odločanje, komunikacija, sodelovanje, ustvarjalnost, inovativnost, samorefleksija, samouravnavanje, uporaba virov …).
 • Večanje zadovoljstva in navdušenosti dijakov za posamezno predmetno področje, za usvajanje veščin in spretnosti.
 • Karierno usmerjanje.
 • Usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja strokovnih delavcev.
 • Sodelovanje strokovnih delavcev in izmenjava profesionalnih praks.
 • Medsebojni odnosi, vrednote in kultura kakovostnega komuniciranja.
 • Sodelovanje z okoljem in krepitev prepoznavnosti šole.
 • Izobraževanje in skrb za trajnostni razvoj.

Glede na prioritetna področja, je pripravljen akcijski načrt s cilji in aktivnostmi na ravni šole, ki je zapisan v Samoevalvacijskem poročilu komisije za kakovostV skladu s prednostnimi cilji šole, bomo vsi strokovni delavci oblikovali osebne načrte profesionalnega razvoja s postavljenimi osebnimi cilji in aktivnostmi, ki bodo do teh ciljev vodili. Pričakujemo pozitivne učinke na učne rezultate in kompetence, ki jih bodo učenci razvijali.

 

Dostopnost