Gimnazija

Je najsplošnejši izobraževalni program, ki je namenjen pripravi na univerzitetni študij in ne izobražuje za poklic. Zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo, ki predstavlja temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija. Dijake usposablja za usvajanje veščin učinkovitega učenja, za razvijanje različnih strategij mišljenja ter za soočanje z življenjskimi problemi – razvija njihove temeljne kompetence. Šolanje traja štiri leta in konča z maturo. Pogoj za vključitev v program je uspešno končana osnovna šola.

a) Predmetnik

b) Vsebina programa

 • Temeljni 4-letni predmeti: slovenščina, matematika, angleški , nemški, francoski ali italijanski jezik, zgodovina, športna vzgoja.
 • Obvezni 3-letni predmeti: geografija, biologija, fizika, kemija.
 • Obvezni 1-letni predmeti: informatika, glasba, likovna umetnost, psihologija, sociologija, filozofija.
 • Izbirni predmeti po letnikih: razporeditev glej v predmetniku.
 • Obvezne izbirne vsebine: podrobno so predstavljene v posebni tabeli.

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:
Pisno in ustno preverjanje in ocenjevanje, vaje in izdelki. Podrobno je ocenjevanje urejeno v Pravilniku o ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Šolskih pravilih ocenjevanja. Objavljene so na spletni strani naše šole.

c) Zaključek

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja:
V višji letnik napreduje dijak, ki je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti, ki so za prejšnji letnik določene s predmetnikom in predmetnimi katalogi znanj. Dijak uspešno konča izobraževanje po izobraževalnem programu gimnazije, ko uspešno konča četrti letnik, opravi v programu določene obveznosti in maturo.

Zaključek programa sestavljajo trije obvezni predmeti in dva izbirna predmeta

 • Obvezni predmeti: slovenščina, matematika, tuj jezik.
 • Izbirni predmeti: dva predmeta po izbiri dijaka (biologija, kemija, fizika, zgodovina, geografija, psihologija, sociologija, nemški, italijanski in francoski jezik).

Nadaljevanje izobraževanjaDijak, ki je opravil maturo, lahko nadaljuje izobraževanje na:

 • fakultetah (3+2 ali 4+1 let),
 • visokih strokovnih šolah (3 leta),
 • višjih strokovnih šolah (2 leti),
 • poklicnih tečajih (1 leto, pridobi poklic).
Share on FacebookShare on Google+