Skoči na glavno vsebino

Svet zavoda Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina

Na podlagi sprejetega sklepa 1. redne seje Sveta zavoda Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, je bil 31.3.2020, v Primorskih novicah objavljen razpis za delavno mesto ravnatelja na naši šoli. Razpis objavljamo tudi na naši spletni strani.

 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE

za mandatno obdobje petih let.

 

Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer:

 

–– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

–– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (3. odstavek 92. člena, 96., 97., 100. in 102. člen ZOFVI),

–– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja ZPIZ-a),

–– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in

–– opravljen ravnateljski izpit (za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata).

 

K prijavi naj kandidati priložijo:

 

–– dokazila o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju),

–– potrdilo o nekaznovanosti (Ministrstvo za pravosodje) in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (107. a člen ZOVFI), obe potrdili ob oddaji vloge naj ne bosta starejši od 30 dni,

–– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,

–– program vodenja zavoda za mandatno obdobje (58. člen ZOFVI).

 

Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja 1. 9. 2020. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj za polni delovni čas.

 

Kandidati vložijo prijavo v roku 12 dni po objavi razpisa. Prijavo skupaj s potrebnimi originalnimi ali overjenimi kopijami dokazil pošljejo v zaprti označeni kuverti s priporočeno pošiljko na naslov: Svet zavoda Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – ne odpiraj«.

 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli najpo-zneje v roku 4-mesecev od objave razpisa.

Dostopnost