Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina je enotna organizacija, ki združuje gimnazijo, srednjo strokovno šolo ter dijaški dom.

 

Organa vodenja šole sta:

 • Ravnatelj: Andrej Rutar, prof., je poslovodni organ in pedagoški vodja šole ter dijaškega doma.
 • Svet šole je organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga 11 članov, in sicer:
  • Predstavniki zaposlenih: Barbara Cigoj Drobnič, Jasmina Doljak, Katja Semolič, dr. Tadeja Kobal, Samuel Farsure
  • Predstavnica lokalne skupnosti: Nina Štrancar
  • Predstavniki staršev: Andrej Valič, Branko Bevk, Nataša Nardin
  • Predstavnika dijakov: Aleks Brilj, Eli Čigon.

Strokovni in drugi organi šole so: 

 • učiteljski in vzgojiteljski zbor
 • programski učiteljski zbor (PUZ)
 • oddelčni učiteljski zbor
 • razrednik
 • strokovni aktivi
 • pritožbena komisija
 • komisija za kakovost
 • svet staršev

Komisije:

 • komisija za kakovost

 • komisija za izdelavo letnega delovnega načrta šole in analize
 • knjižnični odbor
 • komisija za nabavo učil in opreme
 • volilna komisija
 • komisija za prehrano
 • komisija za priznanja in pohvale
 • HACCP
 • komisija za varstvo dijakovih pravic
 • komisija za pritožbe (Pravilnik o šolskem redu)
 • komisija za ekskurzije
 • komisija za priznanje formalno in neformalno pridobljene izobrazbe
Share on FacebookShare on Google+